Kierunki przemian w ciepłownictwie gwarantujące efektywne zaopatrzenie ludności w ciepło

Energia XXXVI
Dodatek reklamowy do RZECZPOSPOLITEJ.
nr 216 (6596) 16 września 2003 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów w Gorzowie Wielkopolskim

Kierunki przemian w ciepłownictwie gwarantujące efektywne zaopatrzenie ludności w ciepło

Mariusz Erdmann – prezes Zarządu, dyrektor naczelny, Janusz Hałajda – członek zarządu, zastępca dyrektora ds. technicznych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim jest średniej wielkości przedsiębiorstwem ciepłowniczym w skali kraju.

Przedsiębiorstwo powstało w 1971 roku i przez okres 32 lat swojej działalności przeszło wszystkie możliwe etapy przekształceń własnościowych jakie w tym czasie następowały w ciepłownictwie, a mianowicie:

 • rok 1971 – powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na bazie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, a później Zakładu Gospodarki Cieplnej przy ZBM w Gorzowie,
 • rok 1975 – wraz z utworzeniem województwa gorzowskiego powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, skupiające 16 rejonów ciepłowniczych zlokalizowanych w kilkunastu miastach leżących na terenie całego województwa,
 • rok 1992 – decyzją wojewody skomunalizowane zostaje WPEC i w to miejsce powstaje spółka gmin skupiająca dotychczasowe rejony ciepłownicze, w której miasto Gorzów objęło 61% udziałów,
 • rok 1995 – uchwałą Rady Miejskiej Miasto Gorzów nabyło 39% udziałów należących do pozosatałych gmin i stało się jedynym udziałowcem PEC Spółka z o.o. Dotychczasowi udziałowcy spółki utworzyli samodzielnie działające przedsiębiorstwa ciepłownicze,
 • rok 2001 – miasto Gorzów sprzedaje większościowy pakiet udziałów i od tego momentu udziałowcami PEC Gorzów Spółka z o.o. są następujące podmioty gospodarcze:
  1. Elektrociepłownia Gorzów S.A. – 67,67% udziałów
  2. Miasto Gorzów Wielkopolski – 31,40% udziałów
  3. Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech Poznań – 0,93% udziałów

Na podstawie otrzymanych z Urzędu Regulacji Energetyki koncesji spółka prowadzi działalność energetyczną w zakresie:

 • wytwarzania ciepła,
 • przesyłu ciepła,
 • dystrybucji ciepła,
 • obrotu ciepłem.

Odbiorcami ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo są przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe, ale na liście odbiorców znajdują się również zakłady przemysłowe, odbiorcy komunalni (budynki mieszkalne ZGM, szkoły, przedszkola), budynki użyteczności publicznej oraz odbiorcy prywatni.

Ciepło dostarczane odbiorcom pochodzi w 50% z produkcji własnej, a w 50% z zakupu.

Przedsiębiorstwo PEC Gorzów charakteryzują następujące podstawowe informacje (2002 r.):

 • moc zainstalowana 212,8 MW,
 • zapotrzebowanie ciepła 152,0 MW,
 • sprzedaż ciepła około 1 000 000 GJ,
 • przychód ze sprzedaży ciepła około 24 560 000 zł,
 • zatrudnienie 164 osoby,
 • ogrzewana powierzchnia około 1 600 000 m2,
 • długość sieci cieplnych 70 km,
 • ilość węzłów cieplnych 415 szt.

Pobieżna analiza zaprezentowanych informacji wykazuje, że obsługujemy kilkadziesiąt rodzajów odbiorców ciepła charakteryzujących się odmiennymi potrzebami cieplnymi i oczekującymi zapewnienia jakże różnych parametrów dostarczanego czynnika grzewczego dla uzyskania niezbędnego komfortu cieplnego.

Powoduje to konieczność ciągłego doskonalenia źródeł ciepła, sieci przesyłowych i węzłów cieplnych w celu uzyskania odpowiedniego poziomu technicznego tych obiektów cieplnych, gwarantującego osiągnięcie założonych parametrów technologicznych.

Powstał zatem proces ciągłego doskonalenia działania przedsiębiorstwa ciepłowniczego mającego na celu spełnienie oczekiwań odbiorcy chcącego kupić tanie i efektywne ciepło.

Proces ten rozpoczął się na początku lat 90 wraz z pojawieniem się w Polsce nowych warunków ustrojowych i gospodarczych, które za podstawowe kryteria oceny efektów funkcjonowania przedsiębiorstw uznały: zadowolenie klienta i osiągnięcie zysku.

Aby sprostać tym wymaganiom od początku lat 90. przeprowadzamy kompleksową racjonalizację systemu ciepłowniczego miasta Gorzowa widząc potrzebę dostosowania procesów produkcji i sprzedaży ciepła do wspomnianych warunków gospodarki rynkowej.

Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego Gorzowa Wlkp. prowadzona jest w oparciu o następujące dokumenty i opracowania:

 1. Plan Generalny ( Master Plan ) Rozwoju Ciepłownictwa w latach 1994 – 2020 dla miasta Gorzów Wlkp. opracowany w 1994 roku.
 2. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gorzowa Wlkp. do roku 2020 opracowane w 2002 roku (aktualizujące przyjęte kierunki działań wynikające z Masterplanu).
 3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 4. Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Motto działania naszego przedsiębiorstwa brzmi: „dostarczamy ciepło dla naszych odbiorców tanio i z poszanowaniem zasad ochrony środowiska”.

Aby spełnić te warunki prowadzimy ciągłe działania modernizacyjne źródeł ciepła, sieci i węzłów ciepłowniczych zmierzające do osiągnięcia optymalnego układu pracy całego systemu cieplnego miasta Gorzowa. Przez szereg lat przeznaczaliśmy na ten cel poważne kwoty, znacząco przewyższające odpisy amortyzacyjne (tabela – w mln zł.)

Najważniejsze elementy tych działań są następujące:

Tworzenie zamkniętego, miejskiego systemu sieci cieplnych

W tym celu w latach 1992 – 2003 wykonaliśmy szereg połączeń sieciowych zmierzających do scalenia rozproszonych, lokalnych układów źródło – sieć – węzły w jeden wspólny układ. Poszczególne etapy połączeń przedstawiają poniższe mapki sieciowe.

W roku bieżącym budowana jest sieć cieplna DN 500 łącząca osiedla Górczyn i Staszica, która pozwoli na przesył ciepła z kierunku zasilania od strony ECG.

Ostatnim etapem spinania rozproszonych systemów sieciowych będzie wykonanie w najbliższych latach odcinka sieci cieplnej łączącej osiedla Górczyn i Zakanale.

Powstanie wówczas pierścieniowy układ sieci cieplnych z możliwością przesyłu przez niego ciepła z trzech źródeł t.j. ciepłowni PEC Gorzów „Staszica” i „Zakanale” oraz Elektrociepłowni Gorzów.

Docelowy schemat zmodernizowanego miejskiego systemu cieplnego przedstawia mapa.

Przebudowa sieci cieplnych tradycyjnych na preizolowane

W ostatnim dziesięcioleciu przebudowaliśmy 28 km (40% całej długości) sieci tradycyjnych, zastępując je technologią preizolowaną. Zmniejszamy tym samym straty sieciowe, podnosimy sprawności przesyłu ciepła, zwiększamy niezawodność pracy systemu.

Modernizacja niezbędnych elementów w technologii ciepłowni

W ciepłowni rejonowej „Zakanale” zautomatyzowaliśmy układ obiegów wody sieciowej. Zadanie to stanowi I etap modernizacji całego źródła, która przewiduje automatyzację pracy wszystkich jego elementów.

Schemat technologiczny obiegów przedstawia schemat.

Wymiana węzłów cieplnych starych typów na węzły wymiennikowe, wyposażone w najnowsze elementy automatycznej regulacji

W latach 1995 – 2003 zainstalowaliśmy kilkaset takich węzłów.

Przebudowa lokalnych kotłowni węglowych na gazowe lub likwidacja i włączanie obiektów do sieci

W 2001 roku przestała funkcjonować ostatnia kotłownia lokalna PEC Gorzów opalana paliwem stałym.

Budowa systemu nadrzędnego, zapewniającego ciągły monitoring miejskiego układu ciepłowniczego

Opisane wyżej działania pozwalają dzisiaj przedsiębiorstwu być konkurencyjnym na lokalnym rynku ciepła istniejącym w Gorzowie Wlkp.

Jednostkowe ceny ciepła pochodzącego z systemu cieplnego przedsiębiorstwa są konkurencyjne do cen ciepła otrzymywanego z innych rodzajów energii (gaz, olej, energia elektryczna).

Powoduje to, że niektórzy odbiorcy ciepła w Gorzowie zasilani z kotłowni gazowych lub olejowych rezygnują z takiego sposobu ogrzewania i przyłączają się do miejskiej sieci cieplnej, uznając takie działanie za ekonomicznie uzasadnione ponieważ pozwalają one na ponoszenie niższych opłat za ciepło.

Na zakończenie można zadać pytanie: dlaczego przyszły inwestor powinien korzystać z ciepła sieciowego? Odpowiedź na to pytanie można określić w kilku punktach.

Najważniejsze z nich to:

 • koszt jednostkowy ogrzewania pomieszczeń z ciepła sieciowego jest najniższy,
 • zapewnia utrzymanie komfortu cieplnego odbiorcy przez cały rok,
 • wytwarzanie ciepła sieciowego jest przyjazne dla środowiska,
 • dostawa ciepła odbywa się bez ponoszenia przez odbiorcę kosztów inwestycyjnych, związanych z budową własnego źródła ciepła,
 • ciepło sieciowe nie wymaga od odbiorcy czynności obsługowych,
 • odbiorca może przeznaczyć przyszłe wydatki remontowe urządzeń ciepłowniczych na inne cele,
 • ciepło sieciowe jest bezpieczne dla odbiorcy. n


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów – Spółka z o.o.
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 28
e-mail: info@pec-gorzow.com.pl
www.pec-gorzow.com.pl