Pierwsze powojenne biuro maklerskie w Polsce

Jakość VIII
72 Międzynarodowe Targi Poznańskie
Technologie przemysłowe i dobra inwestycyjne

Dodatek reklamowy do RZECZPOSPOLITEJ.
nr 136 (5606) 12 czerwca 2000 r.

Pierwsze powojenne biuro maklerskie w Polsce
Wypowiedź Tomasza Adamskiego, prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

foto

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna jest prawnym następcą Centralnego Biura Maklerskiego Banku Pekao S.A. Decyzją Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. z dnia 1 marca 1991 r. biuro to zostało powołane do życia jako pierwsze powojenne biuro maklerskie w Polsce. Czerwone szelki, noszone przez naszych maklerów na parkiecie giełdowym stały się symbolem giełdy i budowanego od podstaw polskiego rynku kapitałowego.

Na pierwszej sesji giełdowej w kwietniu 1991 roku prowadzono obrót akcjami zaledwie pięciu spółek, a w zawieraniu transakcji pośredniczyło tylko siedem biur maklerskich, ale rozwój rynku następował bardzo dynamicznie. W efekcie postępującego procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych rosła liczba spółek wprowadzanych na giełdę. W procesie tym biura maklerskie, których coraz więcej funkcjonowało na rynku, odgrywały istotną rolę – począwszy od przygotowywania prospektów emisyjnych dla nowych emisji akcji poprzez przeprowadzanie postępowania przed Komisją Papierów Wartościowych w celu uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, oferowanie akcji spółek w publicznej sprzedaży, gwarantowanie emisji, wykonywanie obowiązków sponsora emisji aż po pełnienie funkcji specjalisty spółki w obrocie giełdowym.

CDM Pekao S.A. był i jest nadal bardzo aktywny na tym polu. W latach 1991 – 1992 przygotowywaliśmy zasady sprzedaży, a także byliśmy sponsorem emisji większości prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, w tym wielu tzw. blue chips jak: Żywiec S.A., Elektrim S.A., Mostostal-Export S.A., BRE S.A. i inne. W latach następnych rozszerzaliśmy usługi związane z wprowadzaniem spółek do publicznego obrotu o organizowanie konsorcjum sprzedaży i gwarantowanie emisji. Dla wielu firm świadczymy kompleksową usługę począwszy od doradztwa w zakresie ustalenia struktury emisji na pełnieniu funkcji specjalisty na Giełdzie Papierów Wartościowych kończąc. Obecnie sprawujemy funkcję sponsora emisji dla ponad 40 spółek, a funkcję specjalisty dla 17 spółek.

Duży impuls dla rynku kapitałowego stanowiło wprowadzenie w 1992 roku obligacji Skarbu Państwa, jednorocznych i trzyletnich. Papiery te od razu zdobyły dużą popularność ze względu na korzystne oprocentowanie, łatwość obrotu wtórnego – w tym giełdowego, stosunkowo krótkie okresy zapadalności, a także przysługujące nabywcom ulgi w podatku dochodowym. CDM Pekao S.A., jako dom maklerski najbardziej doświadczony, posiadający oparcie w jednym z największych polskich banków i prowadzący najszerszą sieć punktów obsługi klientów, został przez Ministerstwo Finansów wybrany Agentem Emisji obligacji. W ramach pełnienia tej bardzo odpowiedzialnej funkcji zorganizowaliśmy konsorcjum złożone z kilkunastu domów maklerskich dysponujących ponad 400 punktami obsługi klientów, przygotowaliśmy programy informatyczne wspomagające sprzedaż obligacji oraz odpowiednie procedury. Obecnie konsorcjum, którym kierujemy już dziewiąty rok, składa się z 21 domów maklerskich i dysponuje siecią blisko 600 POK, a wartość sprzedanych przez nie obligacji wynosi ponad 25 mld zł.

Kolejnym produktem, jaki pojawił się na rynku w 1992 roku, były jednostki uczestnictwa towarzystw funduszy powierniczych. CDM Pekao S.A. był pierwszym dystrybutorem jednostek. Od tego czasu liczba działających na polskim rynku towarzystw funduszy powierniczych, przekształconych później w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), wzrosła do 14, a znaczna część zarządzanych przez nie aktywów jest lokowana na warszawskiej giełdzie, przyczyniając się do wzrostu jej obrotów. Aktualnie CDM jest związany umowami dystrybucyjnymi z 10 TFI i sprzedaje w swojej sieci jednostki uczestnictwa 45 prowadzonych przez nie funduszy inwestycyjnych.

CDM Pekao S.A. od początku istnienia realizował strategię biura dostępnego dla wszystkich klientów, tworząc rozległą sieć Punktów Obsługi Klientów i nie stosując żadnych finansowych uwarunkowań przy otwieraniu rachunków inwestycyjnych. Zaowocowało to dynamicznym wzrostem liczby prowadzonych rachunków, wartości depozytów papierów wartościowych, a także liczby transakcji zawieranych na sesjach giełdowych. W latach 1991 – 1992 CDM był niezaprzeczalnie liderem wśród istniejących wówczas biur maklerskich. Na skutek wchodzenia na rynek kolejnych biur maklerskich, w tym zagranicznych, nasz udział w obrotach giełdy stopniowo zmniejszał się, ale ciągle pozostawaliśmy w ścisłej czołówce, plasując się w corocznych rankingach na pierwszej lub drugiej pozycji.

Stawało się jednak jasne, że utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymaga wzmocnienia naszego potencjału. I tu w pełni wykorzystaliśmy szansę, jaką stanowiło zawiązanie w 1996 roku Grupy Pekao S.A., złożonej z czterech banków: Banku Pekao S.A., Pomorskiego Banku Kredytowego S.A., Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. i Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. Pierwszym obszarem działalności banków Grupy, który został skonsolidowany, była działalność maklerska. Proces konsolidacji rozpoczął się w 1997 roku, a został całkowicie zakończony w październiku 1998 roku. To trudne i bezprecedensowe co do skali przedsięwzięcie na rynku krajowym zakończyło się sukcesem. Zastosowana koncepcja konsolidacji wyzwoliła efekt synergii wynikający z połączenia zasobów kapitałowych, a także potencjału ludzkiego i doświadczenia czterech biur maklerskich. Jednocześnie nasza oferta rynkowa została poszerzona i utrzymana na jednolitym, wysokim poziomie. W rezultacie konsolidacji powstał podmiot silny kapitałowo, o stabilnej sytuacji finansowej i ugruntowanej pozycji rynkowej, zdolny stawić czoło konkurencji oraz podejmować nowe wyzwania wypływające z rynku.

Jednym z nich jest zmiana koncepcji obsługi klienta – z podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji dom maklerski zmienia się niejako w opiekuna klienta, mającego za zadanie maksymalne ułatwienie mu aktywnego inwestowania. Wraz z rozwojem rynku giełdowego – zwiększaniem liczby spółek notowanych na giełdzie, zmianą systemu notowań, wprowadzaniem nowych instrumentów i nowych typów transakcji – wzrasta zapotrzebowanie inwestorów na szeroko pojętą informację o rynku i jego otoczeniu. Spełniając te oczekiwania stawiamy do dyspozycji klientów w każdym POK najlepsze serwisy informacyjne i udostępniamy profesjonalnie przygotowane przez własnych specjalistów materiały analityczne i rekomendacje. Uruchamiamy także nowe kanały dystrybucji usług – telebanking i Internet. Szczególnie duży nacisk położono na wykorzystanie Internetu jako wszechstronnego narzędzia komunikacji z klientem.

Klientom, którzy posiadają odpowiednie środki finansowe, a z różnych przyczyn nie decydują się na samodzielne inwestowanie, proponujemy usługę polegającą na zarządzaniu portfelem na zlecenie. Oferujemy klientom 11 typów portfeli zróżnicowanych pod względem oczekiwanej stopy zwrotu i poziomu ryzyka. Ze względu na dobre wyniki zarządzania usługa ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym najlepiej świadczy wartość aktywów powierzonych w zarządzanie, która przekroczyła już 500 mln zł.

Kolejnym wyzwaniem jest większe zaangażowanie domu maklerskiego w pośrednictwo w przepływie kapitału od grupy inwestorów do grupy emitentów. Sytuacja na rynku kapitałowym dojrzewa do tego, że największe domy maklerskie, szczególnie te działające w dużych grupach i mające oparcie w bankach, powinny ewoluować w stronę instytucji realizujących funkcje w zakresie bankowości inwestycyjnej. Rozwój tego segmentu bankowości na rynkach światowych przebiega bardzo dynamicznie. Gospodarka polska również w coraz większym stopniu jest finansowana kapitałem pozyskanym od inwestorów. Pojawienie się domu maklerskiego w gronie instytucji nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej świadczy o docenianiu roli rynku kapitałowego w przekształcaniu polskiej gospodarki.

logo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18,
tel. (022) 640-28-25, fax (022) 640-27-77
http://www.cdmpekao.com.pl
e-mail: webmaster@cdmpekao.com.pl

Informacja o firmie Centralny Dom Maklerski PEKAO SA