GEOLAND Consulting International Sp. z o.o.
Partner dla Presspubliki - wydawcy dziennika "RZECZPOSPOLITA"
o
logo
 Strona Główna   O nas   Cennik modułów   Badania czytelnicze   Księga Gości 
 
Dodatki w wersji online:  Jak szukać?
--
 
 

Tradycja zobowiązuje

Ochrona Środowiska XVIII
Dodatek reklamowy do RZECZPOSPOLITEJ.
nr 268 (6648) 18 listopada 2003 r.

Laureat Panteonu Polskiej Ekologii

Tradycja zobowiązuje

Wypowiedź Macieja Flemminga, prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

W styczniu przyszłego roku Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. obchodzić będzie jubileusz 85-lecia dzia- łalności. To dobra okazja do przypomnienia, że PWPW S.A. to nie tylko lider rynku produkcji druków zabezpieczonych, powszechnie kojarzony z drukiem banknotów. To przecież także największy w Śródmieściu Warszawy zakład przemysłowy, będący dowodem tego, że działalność gospodarcza może być realizowana w zgodzie ze środowiskiem.

Specyficzna lokalizacja PWPW S.A. na skraju zabytkowego zespołu urbanistycznego Nowego Miasta, objętego ochroną jako pomnik historii, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, wymusza szczególną dbałość o dochowanie wymagań ochrony środowiska. Na szczęście, dzięki ogromnemu wysiłkowi inwestycyjnemu dokonanemu w latach dziewięćdziesiątych, minął już czas, kiedy działalność Wytwórni była, z powodu emitowanego przez nią hałasu, źródłem skarg okolicznych mieszkańców. Dziś stosunki z sąsiadami układają się wzorowo, a podejmowane przez Wytwórnię akcje społeczne na rzecz otoczenia spotykają się z żywym odzewem mieszkańców Starego i Nowego Miasta.

Czystość najbliższego otoczenia zapewnia zasilanie Wytwórni w parę technologiczną bezpośrednio z Elektrociepłowni "Żerań", co pozwoliło na wyeliminowanie użytkowania własnej kotłowni, a także zmiany technologiczne: zastępowanie niebezpiecznych rozpuszczalników organicznych preparatami bardziej przyjaznymi dla środowiska (zwłaszcza eliminacja stosowania toluenu) czy ograniczenie niemal do zera emisji chromu (poprzez jego odzysk).

Wytwórnia przywiązuje dużą wagę do racjonalizacji użytkowania mediów. W końcu lat dziewięćdziesiątych zaprzestano eksploatacji dwóch oligoceńskich studni głębinowych, a trzecią studnię przekazano na cele publiczne.

Proekologiczna zmiana struktury produktów spółki spowodowała w ostatnich trzech latach (2000 - 2002) zmniejszenie zużycia zasobów:

  • wody o 34%,
  • pary o 19%,
  • energii elektrycznej o 21%,
  • farb o 81%.

Szczególne miejsce w działalności związanej z ochroną środowiska zajmuje gospodarka odpadami. PWPW S.A., dysponując różnorodnymi technologiami produkcji, wytwarza ok. 70 rodzajów odpadów. Działania w tym zakresie koncentrują się z jednej strony na zapobieganiu ich powstawaniu, z drugiej zaś - na ograniczaniu ilości odpadów przekazywanych do unieszkodliwiania, w tym zwłaszcza - do składowania. W latach 2000-2002 ilość wytwarzanych odpadów uległa zmniejszeniu o ponad 60% (z 1577 ton w 2000 r. na 604 tony w 2002 roku). W roku 2002 ostatecznie wyeliminowano składowanie odpadów produkcyjnych. Również znacząca część odpadów o charakterze komunalnym jest zbierana selektywnie i przekazywana do recyklingu. Udział odpadów przekazywanych do odzysku wzrósł z 50% w 2000 r. do 62% w 2002 r. (w pierwszym półroczu 2003 r. - 83%).

Ograniczanie ilości generowanych odpadów jest wynikiem zmian w strukturze produkcji na rzecz produktów wymagających stosowania mniej odpadogennych technologii, następujących równocześnie z modyfikowaniem technologii "tradycyjnych". Bodaj najbardziej spektakularnym osiągnięciem było uruchomienie w 2000 r. instalacji odzysku płynu wycierającego z druku stalorytniczego (m.in. z produkcji banknotu). Instalacja ta, jedna z pierwszych tego typu w Europie, umożliwiła zamknięcie obiegu płynu wycierającego, tym samym pozwoliła na znaczne zredukowanie zużycia chemikaliów, wyeliminowanie zrzutu ścieków do kanalizacji i ograniczenie o ponad 90% ilości wytwarzanych w Wytwórni odpadów niebezpiecznych.

Ukoronowaniem starań PWPW S.A. w dziedzinie ochrony środowiska było wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 14001:1998 (kolejnego już po wdrożonym w roku 1999 Systemie Zarządzania Jakością), potwierdzone uzyskaniem w grudniu 2002 r. certyfikatu wydanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. W październiku bieżącego roku certyfikat ten został odnowiony: równocześnie uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N 18001).

Kolejnym wyzwaniem będzie, zgodnie z zasadą stałego doskonalenia, rozpoczęte we wrześniu 2002 r. wdrażanie zasad wynikających z rozporządzenia nr 761/2001 UE umożliwiającego dobrowolne uczestnictwo przez organizacje w systemie ekozarządzania i auditów Wspólnoty (EMAS). Celem naszym jest uzyskanie formalnej rejestracji w programie EMAS z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. n00-222 Warszawa

ul. Romana Sanguszki 1
tel. (022) 635-72-77, fax (022) 635-68-51
e-mail: pwpw@pwpw.pl
www.pwpw.pl