Bronimy węgla!

ppwb logo

Polskie górnictwo węgla brunatnego reprezentuje światowy poziom. To jedna z najlepszych specjalności gospodarczych, jakie posiada nasz kraj. Nasze górnicze uczelnie techniczne, instytuty naukowe i projektowe oraz fabryki zaplecza technicznego ze swoimi technologiami i maszynami są znane i cenione na całym świecie. Polska jako jeden z nielicznych krajów posiada wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla brunatnego z możliwością znacznego jego zwiększenia. Węgiel brunatny ma w kraju trwale określony kierunek zbytu i prawie w całości zużywany jest do produkcji energii elektrycznej. W ubiegłym roku wydobyto w kraju 63,7 mln ton tego paliwa, a udział energii elektrycznej wytwarzanej z tego nośnika jest stabilny i od wielu lat utrzymuje się na poziomie około 30-33%. Węgiel brunatny jest najtańszym źródłem energii elektrycznej i ważnym czynnikiem stabilizującym jej ceny w polskim systemie elektroenergetycznym.
Powstały w roku 1992 Związek Pracodawców Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego od samego początku służył sprawie ważnej w wymiarze państwa, bowiem podejmował szereg działań wspierających i promujących górnictwo węgla brunatnego. Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego nie tylko chroni i reprezentuje interesy zrzeszonych w nim członków. Istotnym celem Porozumienia jest także podejmowanie wszelkich działań na rzecz wszechstronnego rozwoju przemysłu węgla brunatnego, wielokierunkowego wykorzystania kopaliny głównej i kopalin towarzyszących oraz zmniejszania skutków działalności górniczej na środowisko. Od lat Związek Pracodawców Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego kształtuje korzystne warunki działania pracodawców i wspólnie z partnerami społecznymi buduje w branży nowoczesne środowisko pracy.
Takim efektywnym miejscem współpracy jest Zespół Trójstronny ds. Branży Węgla Brunatnego, w którym prowadzony jest trójstronny dialog sektorowy dla godzenia interesów pracodawców i strony społecznej z udziałem strony rządowej. PPWB całkowicie spełnia te zadania, wypracowując wspólne stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców. Od wielu lat Związek niezmiennie promuje branżę węgla brunatnego oraz postawę dialogu, nie tylko w krajowej gospodarce, ale i w Europie. Dokonuje tego między innymi poprzez rozwijającą się aktywność Porozumienia na forum międzynarodowym w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL. Poprzez tak prowadzoną płaszczyznę współpracy wzmacnia pozycję paliw stałych wobec konkurencji innych źródeł energii, a także reprezentuje przemysł węglowy na różnych forach europejskich, promując węgiel oraz wpływając na przyszłość tego paliwa. Siłą Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego byli, są i zawsze będą konkretni ludzie reprezentujący przedsiębiorstwa pracujące na rzecz branży węgla brunatnego. Organami PPWB są: Ogólne Zebranie Członków Zwyczajnych, Rada Porozumienia, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Funkcję prezesa Zarządu ZP PPWB pełni p. Stanisław Żuk wiceprezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., a przewodniczącym Rady Porozumienia jest p. Jacek Kaczorowski prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Związek Pracodawców Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentantem kopalń, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm projektowych i instytucji naukowo-badawczych pracujących na rzecz polskiego górnictwa węgla brunatnego. W skład Porozumienia wchodzi 15 podmiotów gospodarczych. Są to: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A. w Kleczewie, Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” Sp. z o.o. w Sieniawie Lubuskiej, PAK Górnictwo Sp. z o.o. w Koninie, FUGO S.A. w Koninie, Kopex-Famago S.A. Zakład w Zgorzelcu, Sempertrans Sp. z o.o. w Rogowcu, Poltegor-Projekt Sp. z o.o. z Wrocławia, IGO Poltegor-Instytut z Wrocławia, SKW Biuro Projektowo-Techniczne Sp. z o.o. w Zgorzelcu, BESTGUM Spółka z o.o. w Rogowcu, RAMB Spółka z o.o. w Bełchatowie, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” Sp. z o.o. w Bełchatowie.
Nasz kraj historycznie bazuje na węglu i nie może w sposób szybki i radykalny zmienić tej sytuacji. Rozwój górnictwa i energetyki opartej w pierwszej kolejności na rodzimych surowcach energetycznych to dalszy rozwój kopalń i elektrowni oraz firm pracujących na rzecz tej branży, to dziesiątki tysięcy pewnych miejsc pracy. Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego może i powinno być przez wiele dekad XXI wieku gwarantem energetycznym Polski. Energia elektryczna uzyskiwana na bazie rodzimego węgla, w tym szczególnie brunatnego, jest i będzie w dającej się przewidzieć przyszłości energią najtańszą. Rozpatrując kryteria konkurencyjności ekonomicznej należy stwierdzić, że węgiel brunatny jest dziś liderem w tej kategorii, bowiem koszty wytworzenia energii elektrycznej z węgla brunatnego są niższe niż z węgla kamiennego.

Nasz kraj historycznie bazuje na węglu i nie może w sposób szybki i radykalny zmienić tej sytuacji. Rozwój górnictwa i energetyki opartej w pierwszej kolejności na rodzimych surowcach energetycznych to dalszy rozwój kopalń i elektrowni oraz firm pracujących na rzecz tej branży, to dziesiątki tysięcy pewnych miejsc pracy.

holinka ppwbPolska posiada duże zasoby tego surowca energetycznego, a oparcie energetyki na rodzimych zasobach wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ma to szczególne znaczenie wobec próby oparcia perspektywicznego rozwoju elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej na importowanym gazie i ropie naftowej. Pozyskanie tych surowców z aktualnych źródeł w świetle ostatnich wydarzeń w Europie jest kwestią dalece nieprzewidywalną, w dodatku przy utrzymujących się jakże istotnych dla budżetu państwa wahaniach ich cen na świecie. Dlatego racjonalne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego, zwłaszcza zagospodarowanie nowych złóż, powinno być jednym z ważniejszych zadań polityki energetycznej.

Górnictwo węgla brunatnego posiada prawie 70 lat doświadczeń zdobytych w różnorodnych obszarach związanych z wydobyciem i przeróbką węgla brunatnego, w tym metody wydobycia, projektowanie kopalń, sposoby odwadniania złóż, zdejmowanie nadkładu, zasady doboru umaszynowienia i transportu, gospodarki remontowej, jak też ochrony środowiska. Zalety węgla brunatnego i opracowana strategia rozwoju stanowią wkład, jaki branża węgla brunatnego wnosi dla zapewnienia stabilnych dostaw najtańszego paliwa dla krajowej energetyki.

A.P.

zdjęcie: archiwum pge giek s.a. o/kwb turów