Odpowiedzialność społeczna w UDT

udt1Mieczysław Borowski,

prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Odpowiedzialność społeczna to podstawa wszelkich działań Urzędu Dozoru Technicznego. Dozór techniczny zrodził się przecież w Polsce ponad sto lat temu z poczucia odpowiedzialności społecznej polskich przemysłowców i inżynierów, którzy postawili sobie za zadanie zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych. Od tamtej pory eliminowanie zagrożeń, jakie nieuchronnie towarzyszą eksploatacji urządzeń i instalacji, to istota działań dozoru technicznego. Jesteśmy współodpowiedzialni za niezakłócone przez awarie techniczne bezpieczeństwo Polaków i środowiska.

Silna, rozwijająca się stabilnie i w sposób zrównoważony gospodarka jest gwarantem bezpieczeństwa państwa, w tym jego infrastruktury krytycznej. Jednym z warunków rozwoju gospodarki jest właśnie bezpieczeństwo techniczne. Stabilność w przemyśle oznacza przede wszystkim zabezpieczenie przed awariami i wypadkami zakłócającymi procesy utrzymania ciągłości produkcji. Ograniczanie ryzyk związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji przemysłowych to zadanie UDT.

Technika i przemysł stale się rozwijają, generując nowe zagrożenia, którym należy przeciwdziałać. Skoro misją UDT jest stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa technicznego w Polsce, to musimy monitorować i analizować procesy zachodzące w tym zakresie oraz sygnalizować konieczność podejmowania nowych wyzwań. Tak rozumiem naszą społeczną odpowiedzialność i tak zamierzam działać.

Działania płynące z poczucia odpowiedzialności społecznej określa się współcześnie mianem CSR (Corporate Social Responsibility). W przypadku UDT, CSR ma swoją specyfikę. O ile organizacje rynkowe wprowadzając zasady odpowiedzialności społecznej do swojego działania liczą na zyski w postaci wzrostu zamówień i sprzedaży, to zyskiem UDT jest wzrost kultury technicznej i upowszechnienie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.

Zaangażowanie społeczne każdego inspektora UDT jest warunkiem prawidłowego wykonywania stojących przed nim zadań, ponieważ we wszystkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa technicznego tylko partnerstwo z eksploatującymi urządzenia i instalacje może przynieść oczekiwane efekty. Dbałość o minimalizację zagrożeń musi płynąć z głębokiego przekonania, że jest to po prostu opłacalne pod każdym możliwym względem. Wtedy mamy szansę na maksymalizację bezpieczeństwa technicznego. Dlatego staramy się mieć z naszymi klientami jak najlepsze relacje.

Nie można mówić o odpowiedzialności społecznej UDT nie uwzględniając wrażliwości wobec problemów przedsiębiorstw. Działamy na żywych organizmach gospodarczych i musimy tak prowadzić badania techniczne, aby nie utrudniać ich pracy. Ustawa o dozorze technicznym nakazuje nam, aby w zakładzie o ruchu ciągłym, w przypadku zgłoszenia zagrożenia rozpocząć doraźne badanie techniczne nie później niż w ciągu 12 godzin. Nawet jednak tam, gdzie sytuacja awaryjna nie powoduje zagrożenia przerwania produkcji, staramy się być jak najszybciej, aby zminimalizować straty związane z przerwą w pracy.

Wrażliwość i otwartość na potrzeby naszych interesariuszy, dialog z nimi, to budowanie partnerstwa, które przynosi efekty w zakresie bezpieczeństwa technicznego.

Każda organizacja ma możliwość podejmowania działań, które przynoszą korzyści dla środowiska, regionu i pracowników. UDT ma tych możliwości znacznie więcej niż organizacje produkcyjne i przemysłowe. W naszym przypadku odpowiedzialność społeczna to nasza misja i strategia rozwoju. W ramach naszej ustawowej działalności wspieramy także wiele inicjatyw związanych z podnoszeniem kultury technicznej i promocją bezpieczeństwa technicznego. Edukacja w tym zakresie zarówno pracowników obsługujących, naprawiających i konserwujących urządzenia techniczne, jak również społeczeństwa, jest bardzo ważnym obszarem naszej działalności, ponieważ przyczyną zdecydowanej większości wypadków są błędy człowieka.

Ważną składową CSR stanowią działania na rzecz ochrony środowiska. Posiadamy wdrożoną normę środowiskową PN-EN ISO 14001 i sami nie prowadzimy żadnych działań, które mogłyby mieć jakiś negatywny wpływ na środowisko. Eliminujemy natomiast potencjalne zagrożenia w innych organizacjach. W przypadku UDT dbanie o środowisko naturalne wiąże się z inspekcją wielu urządzeń technicznych, których awaria może mieć niekiedy nawet katastrofalne skutki dla otoczenia. Przykładem urządzeń, które mogą zagrażać środowisku, jeżeli ich stan techniczny przekroczy pewne parametry krytyczne, są wszelkiego rodzaju zbiorniki na paliwa, na substancje żrące i trujące czy na gaz. Regularne badania techniczne prowadzone przez inspektorów UDT stanowią ważny element zapobiegania przeciekom groźnym dla środowiska.

Wiele organizacji w strategie CSR wpisuje działania filantropijne. Odpowiedzialność za społeczeństwo, jego rozwój i środowisko w żadnym przypadku nie jest zwykłą filantropią. Poza tym dla instytucji z sektora finansów publicznych, jaką jest UDT, filantropia jest wykluczona. Nie wolno nam dokonywać darowizn, dlatego nasze relacje z organizacjami dobroczynnymi ograniczają się do prywatnych inicjatyw naszych pracowników. Mamy natomiast znacznie niższe stawki za dozór techniczny urządzeń służących indywidualnym osobom niepełnosprawnym, takich jak np. specjalne urządzenia dźwigowe ułatwiające przemieszczanie się z piętra na piętro.

Człowiek i jego dobro są zawsze obecne w celach wszystkich działań UDT. Dotyczy to również naszych pracowników. Dobre warunki pracy to korzyści dla pracownika i pracodawcy.

Pracownicy UDT nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Wynika to przede wszystkim z potrzeb naszej pracy, ale obok korzyści dla organizacji wzrasta też wartość pracownika.

Ze znacznymi inwestycjami w szkolenia pracownicze wiąże się stabilność zatrudnienia, ale nie tylko czynniki ekonomiczne są tu ważne. Inspektor, ekspert musi być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami techniki. To warunek jego codziennej pracy. Obok szkoleń cennym źródłem wiedzy jest kumulacja umiejętności technicznych bardziej doświadczonych pracowników, którzy dzięki temu czują się potrzebni i mają komu przekazać swoją wiedzę. Młodzi mają swoich przewodników, mentorów w czasie wykonywania odpowiedzialnych zadań i uczą się cenić starszych kolegów. Przywracamy w ten sposób sens słowu „autorytet”, które w wielu organizacjach gdzieś się zapodziało w pędzie do wykorzystywania sił młodych pracowników, których w stanie „gotowym” bierze się z rynku, a w razie nadmiernego wyeksploatowania wymienia na nowy „produkt”. Dozór techniczny w sposób szczególny bazuje na kompetencjach i wiedzy pracowników i ich codziennej odpowiedzialności. Tę organizację tworzą ludzie

udt2
www.udt.gov.pl