SIP wartością dodaną do projektu ISOK

System Informacji Przestrzennej wartością dodaną do projektu ISOK*

Wartością tą byłoby narzędzie wspomagające działania (zewnętrzne i wewnętrzne) użytkowników w wielu sektorach gospodarki. Np. dla potrzeb ewidencji nieruchomości wraz z powszechną taksacją nieruchomości (podstawą do przygotowania wprowadzenia katastru w Polsce – „Rzeczpospolita” nr 175 z 27 lipca 1990 r.), planowania przestrzennego (sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego), urbanistyki, zarządzania techniczną infrastrukturą sieciową, gospodarki leśnej, tworzenia planów i programów gospodarowania odpadami, a także do opracowywania czynności planistycznych, prac badawczych i ekspertyz (sprawdzania dopłat bezpośrednich subwencji udzielanej rolnikom w UE w ramach CAP) oraz popularyzacji wiedzy ekologicznej. Wspomniane narzędzie umożliwi każdemu obywatelowi kraju udział w realizacji dyrektyw unijnych. Będzie też sprzyjać racjonalnemu zagospodarowaniu przyszłych środków unijnych. Stanie się także elementem realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej.

*
Informatyczny System Osłony Kraju Przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK).