Lubuski Regionalny Program Operacyjny

 Elżbielubuskie1ta Polak,
 Marszałek
 Województwa
 Lubuskiego

Piszemy program na nową perspektywę. Stawiamy na poprawę konkurencyjności i innowacyjności, bo w tym obszarze mamy wiele do nadrobienia. Chcemy, aby Lubuskie było Zieloną Krainą Nowoczesnych Technologii. Członkostwo w Unii to wielka szansa na rozwój.

W Lubuskiem trwają prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020. Wg najnowszych szacunków kwota, jaką Lubuskie będzie mieć do dyspozycji z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 to 900 mln euro.

Największa część środków będzie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości, budowę gospodarki niskoemisyjnej oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. 22% z puli unijnych środków zostanie skierowane na inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, wodną oraz infrastrukturę transportu publicznego. Część pieniędzy trafi na działania wspierające aktywność zawodową, walkę z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz na edukację.

Nowością w ramach RPO będzie realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jest to instrument rozwoju terytorialnego, który ma zwiększyć zaangażowanie miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami UE. W Lubuskiem pieniądze trafią do Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. oraz ich obszarów funkcjonalnych.

Bieżące informacje dotyczące nowego programu na lata 2014-2020 można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego – www.lubuskie.pl oraz na stronie związanej z programem: www.rpo2020.lubuskie.pl

Lubuski Regionalny Program Operacyjny – efekty realizacji

W latach 2007 – 2013 Województwo Lubuskie efektywnie korzystało ze środków UE, co w 2012 r. zaowocowało pierwszym miejscem w kraju pod względem oddziaływania Polityki Spójności na gospodarkę, pierwszym miejscem pod względem oddziaływania na wskaźnik zatrudnienia i drugim miejscem pod względem oddziaływania funduszy na regionalne PKB.lubuskie3

Dotychczas w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Zarząd Województwa Lubuskiego zawarł ponad 878 umów na realizację inwestycji na kwotę dofinansowania z UE 1,8 mld zł.

Na rynek województwa lubuskiego w ramach LRPO na lata 2007 – 2013 do Beneficjentów trafiło już 1,59 mld zł.

Beneficjenci złożyli 1 693 wnioski o dofinansowanie, z czego 994 inwestycji uzyskało zgodę Zarządu Województwa Lubuskiego na realizację.lubuskie4

Środki UE w Lubuskiem to wymierne efekty i namacalne przykłady dobrze wydanych pieniędzy.

Biznes

– udostępniono 371,25 ha terenów inwestycyjnych,

– wsparto 272 przedsiębiorstwa (w tym: 142 mikroprzedsiębiorstwa; 85 małych; 45 średnich),

– przedsiębiorcy utworzyli 840,75 miejsc pracy.

Zdrowie

– 164,32 tys. badań wykonano za pomocą sprzętu medycznego zakupionego w wyniku realizacji projektów,

– 11 ośrodków medycznych wyposażono w sprzęt medyczny lub zmodernizowano.

Ochrona środowiska

– zmodernizowano i wybudowano 193,46 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

– 865 osób przyłączono do nowej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej,

– 16 157 osób przyłączono do nowej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej.

Bezpieczeństwo

– 681 176 osób zabezpieczono przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami,

– na 40 ha zagrożonych obszarów podniesiono stopień bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

– wybudowano 4 remizy strażackie.

Infrastruktura drogowa i transport

– zrekonstruowano 109,79 km dróg,

– zrekonstruowano 73,88 km linii kolejowych,

– wybudowano 11,72 km nowych dróg, w tym 5,30 km na obszarach wiejskich.

Edukacja

– 27 389 uczniów/studentów korzysta z dofinansowanych projektów z obszaru edukacji,

– 40 obiektów z obszaru edukacji zmodernizowano, przebudowano lub doposażono.

Społeczeństwo
informacyjne

– 326 miejscowości (tzw. białych plam) uzyska dostęp do Internetu,lubuskie6

– 1449 km światłowodu zostanie położonych w ramach projektu „Szerokopasmowe Lubuskie”,

– 261 usług publicznych będzie realizowanych on-line.

Kultura i turystyka

– 17 ha obszarów objęto rewitalizacją,

– 137 397 osób skorzystało ze zmodernizowanej infrastruktury turystyki i kultury, w tym 14 216 turystów zagranicznych;

– zrealizowano 18 projektów mających na celu poprawę atrakcyjności obszalubuskie5rów lub obiektów poprzez ich rewitalizację.

Lubuskie to „zielona kraina nowoczesnych technologii”. W Lubuskiem stawia się na poprawę stanu środowiska przyrodniczego oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Ważnym elementem podejmowanych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł energii. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowanych zostało wiele inwestycji, których celem była dbałość o środowisko naturalne i poprawa infrastruktury na poziomie regionalnym i lokalnym. Zdjęcia prezentują przykłady takich inwestycji.

Informacje zawarte w materiale: stan na 4 listopada 2013 r.
Więcej na www.lrpo.lubuskie.pl

lubuskie2

Waldemar Sługocki,

poseł na Sejm RP

Polska staje przed kolejnym wyzwaniem związanym z jej członkostwem w Unii Europejskiej. To przełomowe wydarzenie pozwoliło naszemu państwu wkroczyć na dynamiczną ścieżkę rozwoju. Dzięki wykorzystaniu środków europejskich w latach 2004-2006 oraz kończącej się perspektywie 2007-2013, województwo lubuskie rozpoczęło proces modernizacji infrastruktury transportowej, informacyjnej, społecznej oraz gospodarki.

Perspektywa finansowa 2014-2020 otwiera nowe możliwości przed lubuskimi samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi. To ich połączony wysiłek powinien, w powiązaniu z odpowiednim wsparciem administracji rządowej, przynieść nową jakość w dziedzinie modernizacji Lubuskiego. Nowy budżet unijny stanie się bardziej przejrzysty i lepiej przystosowany do obecnych potrzeb regionów oraz krajów członkowskich, a także oczekiwań gospodarki. Uelastycznienie wydatków pozwoli na to, aby pieniądze na nadchodzące siedem lat mogły zostać efektywnie wykorzystane. Jeśli nie zostaną wydane w jednym roku, to automatycznie przejdą na kolejny i nie będą już musiały wracać do budżetów państw płatników netto.

Budżet Unii Europejskiej na lata 2014-20 wyniesie łącznie 997 mld euro, z czego Polska otrzyma 105,8 mld euro, tj. ponad 440 mld zł. W obecnym okresie programowania unijny budżet sięgał 1035 mld euro, z czego Polska otrzymała 101,5 mld euro. Z ogółu funduszy przeznaczonych na realizację polityki spójności czyli wyrównywania poziomu rozwoju między krajami i regionami UE, do Polski trafi aż 23% środków, co daje 72,9 mld euro (303,6 mld zł). W poprzednim budżecie skala środków w ramach polityki spójności wynosiła blisko 69,0 mld euro.

W nowym budżecie na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich przeznaczone będzie 28,5 mld euro (118,8 mld zł). Więcej od polskich rolników otrzymają jedynie rolnicy z Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Równocześnie przeznaczono większe sumy na ważne programy. Wśród nich znalazł się Erasmus, na badania naukowe oraz dodatkowy miliard euro na pomoc dla osób najuboższych. W czerwcu 2013 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprezentowało projekt Umowy Partnerstwa, jaką Polska podpisze z Komisją Europejską na lata 2014-2020. Podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Europejskich przedstawiono propozycję podziału środków unijnych na krajowe oraz regionalne programy. Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii regionów. Zgodnie z metodologią zastosowaną przez Komisję Europejską, Województwo Lubuskie otrzyma do alokacji 813 milionów euro.

Wsparcie unijne będzie realizowane w ramach 11 Celów Tematycznych określonych w rozporządzeniach Komisji Europejskiej. Nastąpi zwiększenie decentralizacji – 60 proc. funduszy strukturalnych zarządzanych będzie regionalnie. Koncentracja tematyczna będzie ukierunkowana na wsparcie celów wskazanych w Strategii Europa 2020, tj. na inteligentny i zrównoważony wzrost, sprzyjający włączeniu społecznemu. Większy nacisk zostanie położony na rezultaty oraz uwzględnianie wymiaru terytorialnego.

Priorytetami województwa lubuskiego na lata 2014-2020 będzie przede wszystkim dokończenie kluczowych inwestycji związanych z drogowymi oraz kolejowymi szlakami komunikacyjnymi. Dokończenie budowy drogi ekspresowej S-3 jest już pewne, a źródłem jej finansowania będą przede wszystkim środki pochodzące z krajowego programu operacyjnego. W bieżącym roku rozpoczęła się również rewitalizacja szlaku kolejowego CE-59, łączącego Zieloną Górę z Wrocławiem oraz Zespołem Portów Morskich Szczecin-Świnoujście. Lubuskie samorządy nadodrzańskie będą również zabiegały, aby z krajowych programów operacyjnych rozpocząć modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej, która może stać się uzupełnieniem dla transportu towarów z Gliwic do Szczecina.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 otwiera również wiele możliwości rozwojowych dla lubuskich uczelni wyższych z Uniwersytetem Zielonogórskim na czele. Środki na współpracę świata nauki i biznesu, a także wzmocnienie potencjału naukowego poprzez unowocześnienie infrastruktury badawczej będą umożliwiały jeszcze w fazie konsultacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Nadchodząca perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 umożliwi Polsce między innymi dalszą modernizację infrastruktur drogowej, kolejowej i rzecznej. Przedsiębiorcy otrzymają zdecydowanie większe wsparcie finansowe z przeznaczeniem na wdrażanie nowoczesnych technologii, podnoszenie innowacyjności oraz rozwój w dziedzinie B+R.

lubuskie7