Program eksploracyjny KGHM

mapa str2KGHM Polska Miedź S.A. jest największym światowym producentem srebra i ósmym producentem miedzi. Aby zachować wszystkie posiadane wartości oraz zapewnić ich wzrost, konieczne jest pozyskanie i powiększenie istniejącej bazy zasobowej, która jest fundamentem rozwoju spółki. W przyjętej Strategii na lata 2015-2020, KGHM zakłada zastępowanie jednej wydobytej tony rudy miedzi trzema tonami udokumentowanymi w zasobach.

Program eksploracji KGHM

na tle fragmentu mapy koncesji na poszukiwanie,

rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż kopalin chemicznych,

skalnych i metali wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Spółka w swoim portfelu posiada szereg projektów eksploracyjnych zlokalizowanych na terenie Polski. Są to dwa rodzaje projektów: dotyczące już wstępnie udokumentowanych złóż oraz dotyczące obszarów, na których stwierdzono jedynie możliwość znalezienia i udokumentowania złóż. Prace prowadzone są na obszarze monokliny przedsudeckiej w sąsiedztwie eksploatowanych złóż (Głogów, Retków-Ścinawa)(patrz mapa), w niecce północnosudeckiej (Synklina Grodziecka, Konrad i Stojanów) oraz od niedawna na północy kraju w rejonie Zatoki Puckiej.

Monoklina przedsudecka

KGHM w latach 2008–2014 prowadził prace eksploracyjne na obszarze Gaworzyce-Radwanice(patrz mapa), który przylega bezpośrednio do obszarów górniczych Sieroszowice, Polkowice i Głogów Głęboki Przemysłowy. W tym czasie zrealizowano szereg prac poszukiwawczo-rozpoznawczych. Przeprowadzono powierzchniowe badania geofizyczne. Wykonano 5 otworów wiertniczych oraz szereg specjalistycznych badań laboratoryjnych na uzyskanych rdzeniach wiertniczych. Po przeprowadzonych pracach eksploracyjnych oszacowano zasoby rudy miedzi i wykonano dokumentację geologiczną złoża, która została zatwierdzona w tym roku przez organ administracji geologicznej. Jest to kolejny krok do kontynuowania prac nakierowanych na działania techniczno-projektowe związane z uzyskaniem koncesji na wydobycie rudy miedzi z tego obszaru. Wstępnie udokumentowano złoże zawierające ok. 4,1 mln ton miedzi.

W przyjętej Strategii na lata 2015-2020, KGHM zakłada zastępowanie jednej wydobytej tony rudy miedzi trzema tonami udokumentowanymi w zasobach.

Na północ i północny wschód od granic złoża Głogów Głęboki Przemysłowy znajdują się udokumentowane w latach 70. i 80. złoża Bytom Odrzański, Głogów i Retków. KGHM, dzięki uzyskanym w 2013 roku koncesjom na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi na obszarach Retków-Ścinawa i Głogów, obejmujących złoże Głogów i Retków, może prowadzić szczegółowe rozpoznanie tych obszarów, na których kilkadziesiąt lat temu był prowadzony również program wierceń.

Koncesja na obszarze Retków-Ścinawa obejmuje powierzchnię ok. 401 km i została udzielona na okres ponad 10 lat, obszar koncesyjny Głogów obejmuje ok. 46 km. W 2014 roku rozpoczęły się wiercenia na obszarach Retków-Ścinawa i Głogów. W pierwszych etapach prac planowane jest wykonanie 15 odwiertów do głębokości ok. 1500 metrów, a ich zakończenie planuje się w połowie przyszłego roku. Następnie prowadzona będzie szczegółowa analiza otrzymanych wyników badań, po której zostanie podjęta decyzja co do zakresu kolejnych etapów.

KGHM zainteresowany jest również prowadzeniem prac poszukiwawczo-rozpoznawczych na obszarach Bytom Odrzański i Kulów-Luboszyce i o te obszary również aplikuje w organie koncesyjnym. Ponieważ prace poszukiwawczo-rozpoznawcze w tym rejonie chce również wykonywać inny podmiot, uzyskanie ostatecznej i prawomocnej koncesji uprawniającej do rozpoczęcia eksploracji przesunie się w czasie w stosunku do planów jakie zakładał KGHM, projektując swoją kampanię w rejonie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Prace eksploracyjne zakładają szereg badań hydrogeologicznych, gazowych i geotechnicznych. W miarę postępu rozpoznania, ilość dodatkowych badań będzie aktualizowana, ponieważ KGHM rozpoznaje złoża nie tylko pod kątem znalezienia zasobów miedzi, ale również określenia warunków geologiczno-górniczych dla zapewnienia przyszłej bezpiecznej eksploatacji górniczej.

Niecka północnosudecka

KGHM poza obszarem monokliny przedsudeckiej prowadzi prace eksploracyjne w niecce północnosudeckiej. Początkowo prace prowadzono na jednym obszarze koncesyjnym Synklina Grodziecka, w tzw. Starym Zagłębiu Miedziowym koło Bolesławca(patrz mapa), gdzie w latach 2010–2014 wykonano program 18 wierceń. W trakcie realizacji tego projektu wystąpiono o kolejną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi w obszarze Konrad, który położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie koncesji Synklina Grodziecka i obejmuje obszar górniczy starej kopalni Konrad.

Prace eksploracyjne w tym rejonie jeszcze trwają, a zaplanowany do wykonania zakres badań geofizycznych i robót wiertniczych pozwoli opracować w przyszłości Projekt Zagospodarowania Złoża.

Na obszarze niecki północnosudeckiej KGHM posiada jeszcze jedną koncesję eksploracyjną – Stojanów(patrz mapa), udzieloną w 2014 roku. Obszar ten z punktu widzenia geologicznego jest przedłużeniem obszaru Weisswasser, gdzie spółka zależna KGHM Kupfer AG realizuje również prace eksploracyjne. Przyjęta przez KGHM koncepcja poszukiwań transgranicznych po raz pierwszy w historii daje szansę na zsynchronizowanie poszukiwań geologicznych po obu stronach granicy.

Charakter podejmowanych prac to poszukiwanie złóż rud miedziowo-srebrowych, a ich zakres obejmuje: reinterpretację archiwalnych wyników badań, wykonanie reprocessingu wyników archiwalnych pomiarów geofizycznych, na podstawie których zostanie określony zakres nowych powierzchniowych pomiarów geofizycznych i otworów wiertniczych.

Zatoka Pucka

Podążając za nowymi trendami w branży surowcowej opartymi o prognozy długoterminowe oraz rosnącym zapotrzebowaniem na inne surowce,
KGHM zwrócił uwagę na sole potasowo-magnezowe. W Polsce w rejonie Zatoki Puckiej występują 4 udokumentowane złoża tej kopaliny(patrz mapa). KGHM posiada prawa do poszukiwania i rozpoznawania trzech z nich: Zdrada, Chłapowo i Mieroszyno, których łączne zasoby wynoszą 453 mln ton. Na podstawie udzielonej przez ministra środowiska koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną, obejmującą obszar 103,75 km2, KGHM w swoim programie zaprojektował dwa etapy prac geologicznych. Pierwszy etap, który rozpoczął się w 2015 roku zakłada analizę i reinterpretację danych archiwalnych, wykonanie powierzchniowych badań geofizycznych oraz realizację 5 wierceń poszukiwawczo-rozpoznawczych. Zakres drugiego etapu prac zakłada wykonanie od 3 do 17 wierceń, będzie jednak szczegółowo opracowany po analizie wyników prac z pierwszego etapu, który powinien zakończyć się na przełomie I i II kwartału 2017 roku.

D.W.