Radomski Region Gospodarki Odpadami

radkom1

Zmiany w ustawie o odpadach spowodowały utworzenie w całym kraju, więc także i na Mazowszu, tzw. regionów gospodarki odpadami, funkcjonujących w oparciu o instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, spełniające wymagania BAT. Jednym z nich jest region radomski, którego podwaliny stanowią instalacje zarządzane przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu.

Zarówno zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, jak i składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zostały wskazane w WPGO dla Mazowsza na lata 2012 – 2023 jako regionalne instalacje do obsługi regionu radomskiego, zamieszkanego przez około 700 tysięcy osób z 63 gmin powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, lipskiego, kozienickiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, piaseczyńskiego oraz z miasta Radomia. Łącznie wytwarzają one niemal 230 tysięcy ton odpadów rocznie.

Radomską Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) tworzą zarządzane przez „RADKOM”: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) i składowisko. ZUOK wybudowany w latach 2006÷2010 stanowi nowoczesny system mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, którego podstawowym obiektem technologicznym jest sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji odpadów zbieranych selektywnie, połączona technologicznie z instalacją kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych, instalacją przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych, w tym sprzętu RTV i AGD, instalacją przerobu odpadów budowlanych i podobnych oraz instalacją przygotowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów tzw. RDF.

radkom2„RADKOM” zajmuje się również odbiorem i transportem odpadów, wytwarzanych przez mieszkańców jednego z pięciu wydzielonych na terenie Radomia sektorów. Wykorzystywane do tego pojazdy „śmieciarki” wyposażone są w wagi, czytniki do identyfikacji miejsc odbioru odpadów oraz inne elementy służące do bieżącego monitoringu systemu zbiórki. Posiadają również urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników, co w znacznej mierze podnosi standard świadczonych usług oraz zapewnia utrzymanie wymogów sanitarnych.

Ponadto „RADKOM” prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od mieszkańców miasta oraz skup surowców wtórnych.

Ponieważ gospodarka odpadami dla prawidłowego funkcjonowania wymaga propagowania zasad właściwego postępowania z nimi, spółka organizuje zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne, obejmujące wszystkie grupy wiekowe osób zamieszkujących w Radomiu. Poprzez konkursy w szkołach, organizację warsztatów ekologicznych w spółce i realizację festynów w mieście „RADKOM” stara się dotrzeć z informacją w zakresie wytwarzania i selektywnej zbiórki odpadów do jak największej liczby osób. Te działania przynoszą skutek, a efekty w postaci czystszego środowiska odczuwać będziemy wszyscy.radkom3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe
„RADKOM” Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel. 48 384 76 06
www.radkom.com.pl