Nowa strategia

Globalne przedsiębiorstwo surowcowe tworzone przez ludzi z pasją i kompetencjami – taką misję kreśli nowa strategia KGHM Polska Miedź na lata 2015–2020 z perspektywą do roku 2040. Międzynarodowa ekspansja pozwoliła spółce dołączyć do globalnych producentów miedzi. Dalszy rozwój technologii oraz optymalne zarządzanie aktywami umożliwi KGHM zajęcie miejsca wśród siedmiu największych producentów miedzi na świecie. Tym samym KGHM konsekwentnie będzie budować długoterminową wartość dla akcjonariuszy.

Rynek miedzi, z którym od 60 lat związana jest działalność KGHM, jest niezwykle perspektywiczny. Naszym strategicznym priorytetem na lata 2015–2020 jest osiągnięcie produkcji na poziomie 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej i zajęcie miejsca wśród siedmiu największych spółek górniczych na świecie. W tym celu zrealizujemy największy program inwestycyjny w projekty górnicze miedzi w historii KGHM i największą kampanię eksploracyjną w historii Polski. Pozwoli nam to uzyskać dostęp do jednych z największych złóż miedzi na świecie, a towarzyszyć temu będzie wzmocnienie kompetencji górniczych i geologicznych na wszystkich szczeblach zarządzania oraz produkcji. Chcemy być też globalnym liderem w obszarze innowacji górniczych i w perspektywie 25 lat wdrożyć program inteligentnej kopalni.

Dr hab. inż. Herbert Wirth – prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Punktem wyjścia nowej strategii KGHM była realizacja celów z 2009 roku. Kluczowy był rozwój bazy zasobowej i wzrost potencjału produkcyjnego, zrealizowany m.in. poprzez przejęcie kanadyjskiej spółki Quadra FNX, zakończenie budowy kopalni Sierra Gorda, uruchomienie eksploatacji w obszarze Głogów Głęboki – Przemysłowy, odnowienie dotychczasowych koncesji w Polsce oraz eksplorację nowych złóż. Te działania oraz realizowana modernizacja Huty Miedzi Głogów stworzyły perspektywę istotnej poprawy efektywności i sprawności operacyjnej. Stabilność działalności grupy kapitałowej wspiera zabezpieczone i scentralizowane na poziomie spółki matki finansowanie średnio- i długoterminowe. Dodatkowo, dzięki budowie bloków gazowo-parowych, zyskano większe bezpieczeństwo energetyczne. Jednocześnie KGHM, jako firma odpowiedzialna społecznie, stale wspierał działalność społeczną, kulturalną i charytatywną.

Nowa strategia KGHM opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest rozwój bazy zasobowej poprzez zwiększenie zasobów, poszukiwanie niskokosztowych aktywów, a także dywersyfikację obszarów działalności. Celem KGHM jest zastąpienie każdej wydobytej tony miedzi trzema tonami udokumentowanych zasobów tego metalu, co pozwoli zabezpieczyć długookresowe perspektywy działalności. Aktywność eksploracyjna KGHM skoncentrowana będzie na obecnych obszarach działalności, a w przypadku nowych projektów górniczych – na terenach stabilnych geopolitycznie. Spółka będzie poszukiwać projektów wydobywczych mieszczących się w pierwszej połowie globalnej krzywej kosztowej, co umożliwi poprawę konkurencyjności dzięki obniżaniu średniego ważonego kosztu produkcji miedzi.

***

 Drugim filarem strategii jest rozwój posiadanych aktywów w określonych terminach i budżetach. Priorytet ten obejmuje programy rozwojowe w głównym ciągu technologicznym w Polsce oraz doprowadzenie do fazy produkcyjnej projektów zasobowych, takich jak Głogów Głęboki – Przemysłowy, Victoria, Sierra Gorda (faza druga i eksploatacja rudy tlenkowej) oraz Afton-Ajax. Celem KGHM jest osiągnięcie standaryzacji zarządzania projektami i portfelami inwestycji poprzez stworzenie Globalnego Centrum Kompetencji w zakresie realizacji projektów. Transfer nowej wiedzy do procesów produkcyjnych możliwy będzie dzięki budowie Centrum Wiedzy oraz modelu zarządzania innowacjami (wiedzą i własnością intelektualną) zapewniającego dostęp do nowych technologii i rozwiązań.
Trzeci filar strategii to zapewnienie stabilnej produkcji poprzez wzrost mocy wytwórczych, możliwy do osiągnięcia dzięki implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz organicznemu rozwojowi. Priorytetem będzie zapewnienie efektywności kosztowej, która opierać się będzie o stałe doskonalenie procesów produkcyjnych i organizacji pracy, optymalizację gospodarowania remontami i maszynami dołowymi, centralizację kluczowych procesów produkcyjnych oraz automatyzację produkcji. Kluczowe będzie również zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez kontynuację wdrażania nowoczesnych standardów bezpieczeństwa i prowadzenie efektywnych szkoleń.

Trzy filary działalności KGHM w latach 2015–2020 oparte są o cztery strategie wspierające. Strategia globalnej organizacji i rozwoju kompetencji zakłada osiągnięcie optymalnego modelu zarządzania i nadzoru nad procesami biznesowymi realizowanymi w ramach globalnej grupy kapitałowej. Strategia finansowa obejmuje zabezpieczenie stabilności finansowania działalności grupy KGHM oraz zwiększenie odporności na trudniejsze warunki makroekonomiczne, a także wspieranie rozwoju i zwiększanie efektywności. Celem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu jest wzmocnienie pozycji KGHM jako stabilnego, rozwijającego się i wiarygodnego partnera, dbającego o dobro wspólne i zrównoważoną gospodarkę zasobami. Z kolei globalna strategia energetyczna zakłada zapewnienie źródeł energii do celów produkcyjnych, w tym ze źródeł odnawialnych. Istotnym celem jest zabezpieczenie możliwości zakupu energii dla kluczowych spółek grupy kapitałowej w Polsce oraz globalnych zakupów energii po cenie niższej od rynkowej.

W perspektywie po 2020 roku wartość KGHM budowana będzie w oparciu o realizację nowych projektów inwestycyjnych, pozwalających na zwiększenie wolumenu produkcji miedzi oraz dywersyfikację produktową. Możliwa jest eksploatacja m.in. złóż soli potasowych używanych do produkcji nawozów sztucznych i uranu w celu zabezpieczenia dostaw paliwa dla polskiej elektrowni jądrowej. Dokumentacja nowych zasobów geologicznych prowadzona będzie dzięki rozwojowi globalnego programu eksploracyjno-poszukiwawczego, który identyfikuje perspektywiczne projekty zasobowe we wczesnym stadium zaawansowania, przy wdrożeniu nowoczesnych i niskokosztowych technik eksploracyjnych oraz rozpoznaniu nowych obszarów złożowych w Polsce. Wyzwania związane z utrzymaniem reżimu kosztowego oraz efektywnym udostępnieniem nowych obszarów złóż wymagać będą wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Około roku 2020 zamierzamy wdrożyć na skalę przemysłową nowe metody udostępniania oraz eksploatacji złóż, około roku 2030 – centralne sterowanie kluczowymi procesami górniczymi, zaś około roku 2040 – możliwy będzie rozwój pierwszej na świecie kopalni opartej o sieci neuronowe.

Więcej informacji na stronie KGHM Polska MIEDŹ