Powiążmy rozwój przestrzeni z planowaniem przestrzennym

Musimy powiązać rozwój przestrzeni z planowaniem rozwoju, a zwłaszcza z demografi cznymi i ekonomicznymi realiami polskich gmin. Powinniśmy go powiązać z wykorzystaniem płytko zalegających zasobów złóż kopalin, powiązanych z własnością gruntową (eksploatacja wymaga tytułu własności do nieruchomości gruntowej).

Bez nazwy-1

Sam właściciel może eksploatować posiadane złoże kopaliny spełniając wymagania formalne przewidziane w prawie geologicznym i górniczym, może sprzedać lub wydzierżawić grunt dla podmiotu który podejmie się eksploatacji górniczej lub nie podejmować eksploatacji uwzględniając fakt istnienia złoża w wycenie wartości gruntu. W ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinny być opracowane w poszczególnych gminach plany gospodarki zasobami kopalin wykorzystywanych do produkcji wyrobów budowlanych (piasków, żwirów, kopalin do produkcji kruszywa łamanego, ceramiki budowlanej) wraz z programem zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Dla gminy Warta Bolesławiecka (patrz mapa) właściciel portalu www.punktyadresowe.pl, którego misją jest popularyzacja wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), sporządził kompleksowe opracowanie obejmujące publikację danych przestrzennych gminy w portalu mapowym wartaboleslawiecka.e-mapa.net. Opracowanie obejmuje pełną informatyzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bazy numeracji adresowej i innych istotnych danych oraz powiązanie z danymi dotyczącymi gospodarki surowcowej. Skuteczne wykorzystanie informacji przestrzennej znacznie usprawni proces zarządzania przestrzenią gminy, a planowanie i monitorowanie jej rozwoju jest zdecydowanie efektywniejsze. Te informacje w rejonie, gdzie jest przewidziana eksploatacja górnicza, mogą być elementem dobrze przygotowanego CSR-u. Teraz należałoby ww. dokumentację uzupełnić o biznesplan, aby móc podjąć decyzję o eksploatacji. Właścicielom kopalin i wójtowi należy pomóc w uruchomieniu eksploatacji. Mając w Polsce 2478 gmin można wybrać te gminy, w których występują zasoby, nadające się do eksploatacji. W ten sposób można by utworzyć kilkaset przedsiębiorstw.